Join now

Language, personal-career development workshops (Kraków)

* English version is below* ?

Panie i Panowie,

Z ogromn? przyjemno?ci? informujemy o rozszerzeniu naszych us?ug o szkolenia, które pomog? w rozwijaniu kariery i kontynuowaniu pracy, która jest Pa?stwa pasj?. Dzi?ki naszym warsztatom i kursom rozwoju kariery jeste?my gotowi, aby zaoferowa? ca?ej Polsce doradztwo interpersonalne i zawodowe w zakresie doskonalenia kluczowych umiej?tno?ci, takich jak rozmowy kwalifikacyjne, networking i wiele innych ...

G??boko wierzymy, ?e ka?da nowopowsta?a czy istniej?ca firma oraz instytucja zas?uguje na profesjonalne szkolenia. Dlatego przygotowali?my kilka warsztatów, aby umo?liwi? Pa?stwu wybrór najbardziej odpowiednich kursów, które poprawi? zarówno Pa?stwa ?cie?k? rozwoju zawodowego jak i kariery. Jest to seria praktycznych warsztatów, które wprowadzaj? teori? w ?ycie. Chcemy rozwija? i ulepsza? ka?d? firm? w Polsce, która d??y do rozwoju zawodowego i osobistego swoich pracowników.
"Ladies and Gentlemen,

We are so delighted to announce the expansion of our services in Krakow adding a major part for training and development which will assist in advancing your personality development career, besides, pursuing the profession that has been your passion. Through our career development classes and workshops, we are ready to go across Poland and Europe to offer interpersonal and career guidance on honing crucial skills like interviewing, networking, and much more... scroll down ?

As a matter of fact, we have prepared several workshops for each and every corportation, startup, institution and ..etc to choose the most suitable for them so as to enhance both of your self and career development path as an individual or a company. These are series of practical and hands-on workshops that make sure we put theories into action. We are purposing to develop and improve each and every company in Krakow that seeks professional and personal development for its own staff.

*We do issue invoices*

OUR OFFER---:-> the first session of each of these workshops is FOR FREE!!

Protected content

Kraków Forum

Our Global Partners