Join now
Log in Join

Brazilian Jiu-Jitsu in Tirana

I will be teaching Brazilian Jiu-Jitsu. I'm a brown belt under master Luiz Palhares and I'm opening the first Brazilian Jiu-Jitsu academy in Albania. We offer classes for Adults, Women Self-Defense and Kids Jiu-Jitsu. First month will be FREE.

Tirana Forum