Join now

NETWALKING EVENT - come and try Nordic Walking with us, meet new friends (Warsaw)

NETWALKING EVENT, DECEMBER 6TH, WARSZAWA-WESO?A organized by Malgorzata Krukowska, Ecademy Poland Club.

You're kindly invited to our next networking event which for the first time will happen as a NETWALKING EVENT. Thanks to one of our members, Monika Pawlik from the Walker company ( Protected content ) we will be able to meet and practice Nordic Walking. The event will take place in Warszawa-Weso?a, Stara Mi?osna, ul. Go?ciniec 18 on Saturday December 6th, from 10 a.m till 12 noon. We're going to have lunch afterwards at my school (Tom Law's School of English, ul. Go?ciniec 18, Stara Mi?osna), just order some "healthy" pizza from the best pizza place around (Pepe's pizza).

As the number of places is limited (Walker company supplies 50 sets of Nordic Walking equipment free of charge for our training) you need to confirm your participation in this event. Please contact me via e-mail: Protected content .

Here is the full description of the event in Polish language:

NETWALKING (Czyli Networking „po drodze"), 6 grudnia godz.10.00, Weso?a

Rozpoczynamy zimowy sezon z „Nordic Walking" w Warszawie, a konkretnie w Weso?ej - Starej Mi?o?nie, która znajduje si? w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Wszystkich mi?o?ników networkingu zainteresowanych poznaniem lub potrenowaniem tego nowego sportu zapraszamy na imprez? zorganizowan? przy udziale firmy Walker, Ecademy Polska oraz Szko?y J?zykowej Tom Law's School of English.

6 grudnia, w sobot? o godzinie 10-ej odb?dzie si? pó?godzinny wyk?ad na temat „Nordic Walking", a potem trenerzy firmy Walker przeprowadz? pó?toragodzinny trening na trasie le?nej w Starej Mi?o?nie. Firma Walker zapewnia 50 kompletów profesjonalnych kijków. Osoby, które chc? zarezerwowa? sprz?t oraz wzi?? udzia? w wyk?adzie i szkoleniu w terenie proszone s? o wys?anie maila na adres: Protected content . Wyk?ad b?dzie mia? miejsce w szkole Tom Law's przy ul. Go?ciniec Protected content a vis szko?y podstawowej nr Protected content Starej Mi?o?nie. W przypadku du?ego zainteresowania miejsce wyk?adu mo?e ulec zmianie. Informacje o tej imprezie s? dost?pne na stronie Ecademy, Stowarzyszenia S?siedzkiego Stara Mi?osna Protected content oraz Protected content

1. Nazwa imprezy: Pierwszy Krok z Nordic Walking.
2. Czas trwania imprezy: 1. Protected content
3. Ilo?? uczestników: Protected content na jednego instruktora
4. Miejsce imprezy: Stara Mi?osna (Warszawa-Weso?a), zbiórka przy ul. Go?ciniec 18
5. Data imprezy: 6.12.2008.
6. Godzina rozpocz?cia i zako?czenia imprezy: 10. Protected content
7. Adres do korespondencji i uzyskiwania dalszych informacji o imprezie: Protected content ,
tel. Protected content Protected content
8. Wymagania zwi?zane z uczestnictwem w imprezie: strój i obuwie sportowe
9. Koszty uczestnictwa w imprezie: bezp?tanie
10. Tre?? zaj??:
? wyk?ad na temat: „Dlaczego Nordic Walking odnosi sukces"
? rozdanie sprz?tu oraz instruktarz na temat w?a?ciwo?ci kijków jak je za?o?y?: Protected content .
? samodzielne „eksperymentowanie" z kijkami podczas prób marszu, technika dowolna, próby doboru w?a?ciwej techniki, instruktor obserwuje i doradza: Protected content .
? krótka rozgrzewka podczas której instruktor opowiada histori? NW i przedstawia g?ówne zalety chodzenia z kijkami: Protected content .
? nauka techniki podstawowej: rytm bez przypinania kijków: Protected content .
? nauka techniki podstawowej z przypi?tymi kijkami: Protected content .
? doskonalenie techniki podstawowej i rytmu z wbijaniem kijków we w?a?ciwy sposób:15 min
? „smakowanie" czym jest NW podczas ci?g?ego marszu 30 minutowego
? zabawy i ?wiczenia w parach: Protected content .
? ?wiczenia uspokajaj?ce i rozci?gaj?ce: Protected content
11. Uczestnicy imprezy otrzymaj? dyplomy uczestnictwa w „Pierwszym kroku z NW"

„Walker by Robert Korzeniowski"
----------------------------------- Protected content
Piotr Kowalski
Trener Nordic Walking
Protected content
Katarzyna Wota
Instruktor Nordic Walking
Protected content

Kind regards,

Malgorzata Krukowska, Ecademy Poland leader

Warsaw Forum

Our Global Partners