Join now

Employment law and references from employers (The Hague)

It was brought to my attention that former colleagues of members of Internations have been denied refrences by their employers or have been given bad ones.

The precise article where the provision of a reference is laid down is:

Burgerlijk wet boek article 656

Getuigschrijft

Protected content

The text in Dutch is as follows:

Artikel 656

1.De werkgever is verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer op diens verzoek een getuigschrift uit te reiken.

2.Het getuigschrift vermeldt:
Protected content
a. de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week;
b. de begindatum en de einddatum van het dienstverband;
c. een opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan; Protected content
d. een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd; Protected content
e. indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden daartoe.

3.De in lid 2, onderdelen c, d en e, genoemde gegevens worden slechts op verzoek van de werknemer in het getuigschrift vermeld.

4.Indien de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en hij deswege schadeplichtig is geworden, is de werkgever gerechtigd dit in het getuigschrift te vermelden.

5.De werkgever die weigert het gevraagde getuigschrift af te geven, nalaat aan een verzoek als bedoeld in lid 3 te voldoen, in het getuigschrift door opzet of schuld onjuiste mededelingen opneemt of het getuigschrift van een kenmerk voorziet of op een bepaalde wijze inricht om daarmee aangaande de werknemer enige mededeling te doen die niet in de bewoordingen van het getuigschrift is vervat, is zowel jegens de werknemer als jegens derden aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

6.Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

I hope this reference will allow the former employees of that department to get their references in writing and be able to find new jobs soon.

J

The Hague Forum

Our Global Partners